RANCANGAN TAHUNAN EKONOMI ASAS TINGKATAN LIMA

BULAN/

MINGGU

UNIT PEMBELAJARAN/

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

Januari

Minggu 1

Pengenalan kepada sukatan pelajaran ekonomi asas Tingkatan 5 dan Format Pentaksiran.

Minggu 2

6.0 Wang dan institusi Kewangan

a. Maksud wang

1.1 Pengertian Wang

1.2 Ciri-ciri wang

· diterima umum

· penawaran terhad

· kestabilan nilai

· tahan lama

· mudah dibawa

· boleh dibahagi kepada unit yang kecil

Aras 1

i. Menyatakan maksud wang.

ii. Menyatakan ciri-ciri wang.

iii.Mengenal jenis-jenis wang

Aras 2

Menerangkan mengapa sesetengah benda tidak sesuai digunakan sebagai wang

Minggu 3

1.3 Jenis-jenis wang

· duit syiling

· wang kertas

· deposit semasa

Aras 3

Memberi justifikasi mengapa deposit semasa dianggap sebagai salah satu daripada jenis wang.

Minggu 4

b) Fungsi wang

· Perantaraan

pertukaran

· Unit ukuran nilai

· Simpanan nilai

· Bayaran tertunda

Aras1

Menyatakan fungsi wang

Aras 2

i. menerangkan fungsi wang.

ii.menghuraikan kebaikan sistem wang berbanding sistem barter.

Cuti Thaipusam (30.01.10)

Februari

Minggu 5

6.2 a) Jenis-jenis bank

· bank perdagangan

· Bank Simpanan Nasional

· bank saudagar

· bank pusat

Aras 1

Menyatakan jenis-jenis bank seperti bank perdagangan, Bank Simpanan Nasional, bank saudagar dan bank pusat.

Minggu 6

b) Fungsi bank

· perdagangan

· menerima simpanan

· memberi pinjaman

· membuat dan menerima bayaran

· mengurus pertukaran asing

Aras 1

Menyenaraikan fungsi bank perdagangan.

Aras 2

i. Menerangkan jenis-jenis simpanan – simpanan tetap, simpanan semasa, simpanan tetap

ii. Menerangkan cara bank perdagangan memberi pinjaman

iii.Menghuraikan perkhidmatan lain yang disediakan oleh bank perdagangan kepada pelanggan

Minggu 7

c) Konsep Skim Perbankan Islam (SPI)

· Al-Wadiah

· Al-Mudharabah

· Al-Murabahah

· Al-Musyarakah

· Al-Bai-Bithaman Ajil

· Al –Takjiri

Aras 2

iv.Menerangkan konsep-konsep Skim Perbankan Islam.

Cuti Tahun Baru Cina (14.02.10-15.02.10)

Minggu 8

d) Fungsi bank pusat

· Mengeluarkan mata wang

· Mengawal kestabilan nilai mata wang

· Jurubank kepada kerajaan

· Jurubank kepada bank perdagangan

Aras 1

Menyatakan fungsi –fungsi bank pusat.

Cuti Maulidur Rasul (26.02.10)

Minggu 9

Ujian Bulanan 1

(02.03.10-11.03.10) M9 dan M10

Cuti Pertengahan Penggal I

(12.03.10-21.03.10) M10 dan M11

Minggu 10

Minggu 11

Mac

Minggu 12

e) Bank pusat mengawal inflasi dan kemelesetan ekonomi melalui

· rizab tunai

· rizab berkanun

· kadar faedah

· jual-beli surat jaminan kerajaan

· kawalan syarat sewa beli

Aras 2

i.menerangkan fungsi-fungsi bank pusat

ii.menghuraikan bagaimana bank pusat bertindak sebagai jurubank kepada kerajaan dan bank perdagangan.

iii. Menjelaskan alat-alat dasar kewangan

Aras 3

Menerangkan cara bank pusat mengawal inflasi dan kemelesetan ekonomi.

April

Minggu 13

6.3 Institusi kewangan bukan bank

a.) Jenis institusi kewangan bukan bank

· syarikat kewangan

· syarikat insuran

(termasuk Takaful)

· Bank Simpanan Nasional

· Tabung Haji

· Kumpulan Wang Simpanan Pekerja

Aras 1

Mengenal jenis-jenis institusi kewangan bukan bank.

Minggu 14

b) Fungsi institusi kewangan bukan bank

· Menerima deposit

· Menggalakkan tabungan

· Menggalakkan pelaburan

· Sumber kewangan kepada pasaran modal negara

Aras 1

Menyatakan fungsi-fungsi institusi kewangan bukan bank.

Aras 2

Menerangkan fungsi-fungsi institusi kewangan bukan bank.

Minggu 15

7.0 Ekonomi Malaysia

7.1 Struktur ekonomi

negara

a. Pengenalan kepada sektor ekonomi negara

- sektor utama

- sektor kedua

- sektor ketiga

Aras 3

Mengkaji sumbangan perkhidmatan institusi kewangan bukan bank kepada perkembangan ekonomi negara Malaysia.

Minggu 16

b. Masalah pergantungan ekonomi kepada sektor utama

- Ketidakstabilan harga komoditi

- Peluang pekerjaan terjejas

- Kehausan dan kepupusan sumber

- Merugikan imbangan dagangan

c. Kesan pergantungan ekonomi negara kepada sektor utama

Menyatakan sektor-sektor ekonomi dinegara Malaysia

Aras 2

i.menerangkan sektor –sektor ekonomi negara di negara Malaysia

ii.menunjukkan sumbangan setiap sektor ekonomi kepada pendapatan negara dan guna tenaga

Aras 1

iii.menerangkan masalah penggantungan ekonomi kepada sektor utama

Aras 3

Menghuraikan kesan pergantungan ekonomi negara kepada sektor utama dari segi pendapatan negara dan guna tenaga

Minggu 17

d. perubahan struktur ekonomi negara

i. Faktor yang mempengaruhi perubahan struktur ekonomi negara Malaysia

- Langkah mempelbagaikan ekonomi

- Kehausan sumber-sumber asli negara

- Galakan industri pengganian import

- Peningkatan dalam pendapatan dan taraf hidup penduduk

Aras 1

Mengenal arah aliran perubahan struktur ekonomi Malaysia dari segi keluaran negara dan guna tenaga

Aras 2

i.menerangkan corak perubahan struktur ekonomi negara Malaysia dari segi keluaran negara dan guna tenaga

ii.membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan struktur ekonomi negara

Malaysia

Cuti Hari Pekerja (01.05.10)

Minggu 18

ii.Kesan perubahan struktur ekonomi negara Malaysia

- pelaburan asing

- perkembangan sektor perkilangan

- peluang pekerjaan

- pendapatan negara

- taraf hidup

Aras 3

Menganalisis kesan perubahan struktur ekonomi terhadap guna tenaga dan pendapatan negara Malaysia

Minggu 19

Peperiksaan Pertengahan Tahun (10.05.10-27.05.10)

Sambutan Hari Guru (17.05.10) M20

Cuti Hari Wesak (28.05.10) M21

Minggu 20

Minggu 21

Jun

Minggu 22

7.2 Belanjawan negara

Maksud belanjawan negara

a. Sumber hasil kerajaan

– hasil cukai dan hasil bukan cukai

b. Perbelanjaan kerajaan

- perbelanjaan pembangunan

- perberlanjaan mengurus

Aras 1

i.mentakrif belanjawan negara

ii.mengenalpasti sumber hasil cukai dan hasil bukan cukai kerajaan

iii.mengenalpasti komponen perbelanjaan kerajaan

Aras 2

i. menerangkan sumber hasil kerajaan

ii. menerangkan maksud perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan

pembangunan

iii.menerangkan peruntukan perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan kerajaan

iv. menerangkan belanjawan seimbang, belanjawan lebihan dan belanjawan kurangan

Minggu 23

Cuti Pertengahan Penggal (04.06.10-20.06.10)

Cuti Hari Keputeraan Agung 05.06.10)

Minggu 24

Minggu 25

c. Tujuan belanjawan kerajaan

Aras 1

Menyatakan tujuan utama belanjawan negara

Aras 2

i.menerangkan konsep inflasi dan kemelesetan ekonomi serta kesannya terhadap pendapatan penduduk

ii.menghuraikan belanjawan negara sebagai alat mengawal inflasi dan kemelesetan ekonomi

Minggu 26

d. Hutang negara

- maksud hutang negara

- sumber pinjaman kerajaan

- tujuan pinjaman

Aras 1

i.mentakrif hutang negara

ii.mengenal pasti jenis dan sumber pinjaman kerajaan

Aras 2

i.membincangkan tujuan pinjaman kerajaan.

ii.menerangkan cara kerajaan mendapat pinjaman dalam negeri dan luar negeri

Julai

Minggu 27

8.0 Hubungan ekonomi Antarabangsa

8.1 Perdagangan antarabangsa

a. pengenalan kepada perdagangan antarabangsa

- maksud perdagangan antarabangsa

- sebab wujud perdagangan antarabangsa

Aras 1

i.mentakrif perdagangan antarabangsa.

ii.mengenal dan menyatakan sebab-sebab wujudnya perdagangan antarabangsa,

Aras 2

i.menerangkan sebab-sebab wujudnya perdagangan antarabangsa

ii.membincangkan persamaan dan perbezaan antara perdagangan dalam negeri dengan perdagangan

antarabangsa

iii.menghuraikan kebaikan dan keburukan perdagangan antarabangsa

Minggu 28

- komposisi eksport dan import – barang nampak dak barang tak nampak

- rakan dagang negara

Aras 1

i.mentakrif eksport dan import

ii.menyatakan makna eksport dan import nampak dan eksport dan import tak nampak.

iii.menamakan rakan dagang

utama negara Malaysia

Aras 2

i.menerangkan komponen eksport dan import Malaysia berdasarkan Laporan Ekonomi negara

ii.meramalkan corak komposisi eksport dan import negara Malaysia serta rakan dagang utama pada masa depan.

Minggu 29

Ujian Bulanan 2

(19.07.10-23.07.10)

Minggu 30

b) imbangan dagangan

maksud imbangan dagangan

· imbangan dagangan seimbang

· imbangan dagangan lebihan

· imbangan dagangan kurangan

c) imbangan pembayaran

- maksud imbangan pembayaran

- butir-butir imbangan pembayaran

· akaun semasa

· akaun modal

· akaun pergerakan kewangan

- butir-butir akaun semasa

· akaun dagangan

· akaun perkhidmatan

· akaun pendapatan

· akaun pindahan

Aras 1

Menyatakan maksud imbangan dagangan

Aras 2

i.menerangkan maksud imbangan dagangan seimbang, imbangan dagangan lebihan dan imbangan kurangan.

Aras 3

Mentafsirkan hasil pengiraan imbangan dagangan

Aras 1

i.menyatakan maksud imbangan pembayaran.

ii.mengenal butir-butir dalam imbangan pembayaran

Aras 2

i.menerangkan butir-bitir akaun semasa

ii.mengira imbangan akaun semasa

iii.menerangkan maksud imbangan pembayaran seimbang, imbangan pembayaran lebihan dan imbangan pembayaran kurangan.

Aras 3

i.mentafsirkan hasil pengiraan imbangan pembayaran.

ii.membuat kesimpulan mengapa imbangan pembayaran boleh menjadi positif walaupun

imbangan dagangan adalah

negatif.

Ogos

Minggu 31

d) Sekatan perdagangan antarabangsa

Maksud sekatan

· tarif

· kuota

· subsidi

· kawalan pertukaran asing

· embargo

· sekatan bukan ekonomi

Tujuan sekatan

· sumber hasil kerajaan

· melindungi industri muda dan tempatan

· anti lambakan

· menghadapi persaingan

· keselamatan

Aras 1

Mengenal jenis-jenis sekatan perdagangan antarabangsa

Aras 2

Membincangkan kepentingan sekatan perdagangan antara bangsa dikenakan.

Aras 3

Menganalis kebaikan dan keburukan sekatan perdagangan antarabangsa terhadap ekonomi Malaysia.

Minggu 32

8.2 Pertukaran asing

a. a. Pengenalan kepada pertukaran asing

- maksud pertukaran asing

- kepentingan pertukaran asing

Aras 1

i.mengenali mata wang negara-negara lain.

ii.menyatakan maksud pertukaran asing.

iii.menyatakan maksud kadar pertukaran asing.

Minggu 33

b. Kadar pertukaran asing

- maksud kadar pertukaran asing

- pengiraan pertukaran asing

’[;

Aras 2

i.menjelaskan kepentingan pertukaran asing kepada sesebuah negara.

ii.menunjukkan cara pengiraan mudah tentang pertukaran asing seperti menukar mata wang asing .

Minggu 34

c Kesan perubahan kadar pertukaran asing.

- permintaan dan penawaran Ringgit Malaysia

- Kesan perubahan kadar pertukaran asing ke atas eksport dan import negara Malaysia

Aras 1

Mengenai konsep permintaan dan penawaran terhadap Ringgit Malaysia

Aras 2

i.menerangkan permintaan dan penawaran terhadap ringgit Malaysia.

ii.menerangkan keasan perubahan pertukaran asing ke atas eksport dan import negara Malaysia.

Aras 3

Mengkaji kesan perubahan eksport atau import Malaysia ke atas kadar pertukaran asing.

Cuti Nuzul Quran

(27.08.10)

Minggu 35

Ulangkaji Bab Tingkatan Empat

Cuti Hari Kebangsaan (31.08.10)

Minggu 36

Cuti Pertengahan Penggal II (03.09.10-12.09.10)

Hari Raya Puasa (10.09.10-12.09.10)

Minggu 37

Peperiksaan Percubaan SPM (13.09.10-01.10.10)

Cuti Hari Malaysia (16.09.10)

Minggu 38

Oktober

Minggu 39

Minggu 40

PROGRAM PRA SPM

Cuti Deepavali (05.11.10)

Minggu 41

Minggu 42

Minggu 43

November Minggu 44

Minggu 45

PEPERIKSAAN SPM

Minggu 46

PEPERIKSAAN SPM

Cuti Hari Raya Haji (17.11.10)

RANCANGAN TAHUNAN EKONOMI ASAS TINGKATAN EMPAT

BULAN/

MINGGU

UNIT PEMBELAJARAN/

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

Januari

Minggu 1

Pengenalan kepada sukatan pelajaran ekonomi asas Tingkatan 4.

Minggu 2

1.0 PENGENALAN KEPADA EKONOMI

1.1 Pengenalan Ekonomi

Aras I

i. menyenaraikan kehendak-kehendak individu dan masyarakat.

ii. menyebut contoh-contoh sumber terhad yang dihadapi oleh individu dan masyarakat.

iii. menyatakan maksud ekonomi.

Aras II

i. menerangkan maksud ekonomi dari sudut ekonomi dan masyarakat.

Minggu 3

a) Masalah Ekonomi

Konsep:

 • Kekurangan
 • Pilihan
 • Kos lepas

b) Jenis Barang

 • Barang percuma
 • Barang awam
 • Barang ekonomi

Aras I

i. menyatakan apa yang akan berlaku apabila sumber terhad dan kehendak tidak terhad.

ii. memberi contoh kos lepas yang wujud apabila individu membuat pilihan.

Aras II

i. menerangkan tiga unit ekonomi

ii. menjelaskan situasi dengan berdasarkan contoh bagaimana isi rumah, firma dan kerajaan menghadapi masalah kekurangan.

iii. menerangkan hubungan antara motif ekonomi, isi rumah, firma dan kerajaan dengan konsep pilihan.

iv. membincangkan kos lepas yang dihadapi oleh setiap unit ekonomi.

Aras III

i. menganalisis bagaimana pilihan yang dibuat oleh isi rumah, firma dan kerajaan mengakibatkan kos lepas kepada masyarakat.

Aras I

i. Mengenal pasti jenis-jenis barang.

Aras II

i. Menghuraikan ciri-ciri setiap jenis barang.

Aras III

i. Membandingkan setiap jenis barang.

Minggu 4

1.2 Masalah Asas Ekonomi

 • Apa yang hendak dikeluarkan
 • Berapa yanghendak dikeluarkan
 • Bagaimana hendak dikeluarkan
 • Untuk siapa dikeluarkan

Aras1

i. menyatakan masalah asas ekonomi.

Aras II

i. menerangkan bagaimana setiap masalah asas ekonomi diselesaikan.

Cuti Thaipusam (30.01.10)

Februari

Minggu 5

1.3 Sistem ekonomi dan penyelesaian masalah asas ekonomi.

Ciri-ciri ekonomi

 • Kapitalis
 • Perancangan pusat
 • Campuran
 • Islam

Aras I

i. mengenalpasti pelbagai sistem ekonomi.

ii. menerangkan ciri-ciri setiap sistem ekonomi.

iii. memberi contoh negara untuk setiap sistem ekonomi.

Aras II

i. menerangkan bagaimana setiap sistem ekonomi menyelesaikan masalah asas ekonomi.

ii. membezakan antara sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi perancangan pusat.

Aras III

i. membandingkan penyelesaian masalah asas ekonomi antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi campuran dan antara sistem ekonomi sosialis dengan sistem ekonomi campuran.

Minggu 6

2.0 Pendapatan & Penggunaan Pendapatan Individu.

2.1 Pemilihan Pekerjaan

a) Jenis-jenis pekerjaan dalam sektor ekonomi

 • Sektor utama
 • Sektor kedua
 • sektor ketiga

b) Faktor-faktor pemilihan pekerjaan

 • upah wang
 • faedah sampingan
 • faktor-faktor lain

Aras I

i. mengenalpasti jenis-jenis pekerjaan dalam komuniti dan negara Malaysia.

ii. memadankan jenis-jenis pekerjaan dengan sektor-sektor ekonomi.

Aras I

i. menyatakan faktor-faktor pemilihan pekerjaan

Aras II

i. membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pekerjaan.

Aras III

i. membandingkan peluang-peluang kerjaya dan pekerjaan mengikut sektor-sektor ekonomi.

Minggu 7

2.2 Maksud pendapatan individu

a) Maksud pendapatan individu

b) Jenis pendapatan individu

 • upah/gaji
 • faedah
 • sewa
 • untung
 • bayaran pindahan
 • diividen

Aras I

i. mentakrif pendapatan individu.

Ii, mengenalpasti jenis-jenis pendapatan individu.

Aras II

i. menghuraikan maksud upah, faedah, sewa, untung, bayaran pindahan dan dividen.

ii. membezakan antara upah benar dengan upah wang.

iii. mengira faedah dan untung.

Cuti Tahun Baru Cina (14.02.10-15.02.10)

Minggu 8

c) Sumber pendapatan individu

 • Bekerja sendiri
 • Bekerja dengan orang lain
 • Punca-punca lain

Aras I

i. menerangkan sumber-sumber pendapatan individu.

Cuti Maulidur Rasul (26.02.10)

Minggu 9

Ujian Bulanan 1

(02.03.10-11.03.10) M9 dan M10

Cuti Pertengahan Penggal I

(12.03.10-21.03.10) M10 dan M11

Minggu 10

Minggu 11

Mac

Minggu 12

2.3 Pendapatan Boleh Guna

a) Maksud pendapatan boleh guna

b) Potongan pendapatan

Jenis potongan

 • KWSP
 • Zakat
 • Cukai pendapatan perseorangan
 • PERKESO
 • Cara mengira potongan

Aras I

i. menerangkan maksud pendapatan boleh guna

Aras II

i. mengenalpasti pelbagai potongan wajib.

ii. menerangkan sebab-sebab potongan wajib dilakukan.

Aras III

i. mengira pendapatan boleh cukai, cukai pendapatan dan bolehguna.

April

Minggu 13

c) Pengiraan pendapatan boleh guna

Minggu 14

2.4 Penggunaan pendapatan boleh guna

a) Keperluan dan kehendak

 • Perbezaan antara keperluan dengan kehendak.

b) Belanjawan peribadi

 • Jenis perbelanjaan peribadi

→ barang tahan lama

→ barang tidak tahan lama

→ perkhidmatan

 • Kepentingan belanjawan peribadi
 • Penyediaan belanjawan peribadi

Aras I

i. mengenalpasti keprluan dan kehendak individu.

Aras II

i. membezakan ciri-ciri keperluan asas kehendak individu.

Aras I

i. menyatakan maksud belanjawan peribadi.

ii. menyenaraikan perbelanjaan peribadi.

Aras II

i. membincangkan kepentingan belanjawan peribadi.

ii. menerangkan langkah-langkah belanjawan peribadi.

Aras III

i. menghasilkan satu jadual belanjawan peribadi

Minggu 15

c) Konsep tabungan, pinjaman dan pelaburan

 • Maksud:

- tabungan

- pinjaman

-pelaburan

Aras I

i. menerangkan maksud tabungan

ii. menyatakan tujuan menabung

iii. menerangkan cara menabung

Aras II

i. menerangkan cara menabung

Minggu 16

 • Tujuan:

-menabung

-meminjam

-melabur

Aras I

i. menerangkan maksud pinjaman

ii. menyatakan tujuan meminjam

iii. menrangkan cara meminjam

Aras II

i. menerangkan tujuan meminjam

ii memberi sebab mengapa pemberi faedah pinjaman dibayar ganjaran faedah

Minggu 17

 • Cara

- menabung

-meminjam

-melabur

Aras I

i. menerangkan maksud pelaburan

ii. menyatakan tujuan melabur

iii. menerangkan cara melabur

Aras II

i. menerangkan tujuan melabur

i. membandingkan pelbagai cara dan faedah menabung, meminjam dan melabur

Aras III

i. membandingkan antara pulangan dari pelaburan dengan pulangan dari tabungan

Cuti Hari Pekerja (01.05.10)

Minggu 18

ULANGKAJI TERANCANG

Minggu 19

Peperiksaan Pertengahan Tahun (10.05.10-27.05.10)

Sambutan Hari Guru (17.05.10) M20

Cuti Hari Wesak (28.05.10) M21

Minggu 20

Minggu 21

Jun

Minggu 22

3.0 Isi Rumah Sebagai Pengguna

3.1 Isi Rumah

a. Pengertian isi rumah

b. Objektif penggunaan isi rumah

Aras I

i. menerangkan maksud isi rumah

ii. menerangkan peranan isi rumah

iii. menyatakan objektif penggunaan isi rumah

Aras II

i. menerangkan objektif penggunaan isi rumah

Minggu 23

Cuti Pertengahan Penggal (04.06.10-20.06.10)

Cuti Hari Keputeraan Agung 05.06.10)

Minggu 24

Minggu 25

3.2 Permintaan

a. Konsep permintaan

Aras I

i. menerangkan maksud permintaan

ii. menyatakan tindak balas pengguna apabila harga berubah

Aras II

i. melengkapkan jadual permintaan

ii. melukis keluk permintaan individu

iii. menerangkan hukum permintaan

Aras III

i. merumuskan hubungan antara harga dengan kuantiti permintaan berdasarkan rajah

Minggu 26

b. Penentu permintaan

 • Harga barang itu
 • Harga barang lain
 • Pendapatan individu
 • Citarasa
 • Jangkaan harga masa depan
 • Musim
 • Dasar kerajaan

Aras I

i. mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan

Aras II

i. menghuraikan bagaimana penentu permintaan mengakibatkan perubahan dalam permintaan sesuatu barang

Aras III

i. membezakan antara perubahan dalam kuantiti yang diminta dengan perubahan permintaan sesuatu barang berdasarkan keluk

Julai

Minggu 27

c. Konsep keanjalan harga permintaan

Aras 1

i. mentakrifkan keanjalan permintaan harga

Aras II

i. mengira keanjalan

ii. mentafsir tiga jenis pekali keanjalan

iii. menerangkan tiga jenis keanjalan

iv. membezakan tiga jenis keanjalan berdasarkan rajah

Minggu 28

c. Konsep keanjalan harga permintaan

Aras III

i. mengaitkan pekali keanjalan dalam memaksimumkan untung

Minggu 29

Ujian Bulanan 2

(19.07.10-23.07.10)

Minggu 30

4.0 Firma Sebagai Pengeluar

4.1 Fima dan pengeluaran

a. Pengertian firma

 • Konsep firma
 • Objektif firma

Aras I

i. menerangkan maksud firma dan pengeluaran

ii. menyatakan matlamat firma

Ogos

Minggu 31

b. Pengeluaran

 • Konsep pengeluaran
 • Konsep input
 • Konsep jangka masa pengeluaran
 • Fungsi pengeluaran jangka pendek

Aras I

i. menerangkan konsep pengeluaran

Aras II

i. menerangkan proses pengeluaran

Aras I

i. menyenaraikan contoh input tetap dan input berubah

Aras II

i. menerangkan maksud pengeluaran jangka pendek dan jangka panjang

Aras III

i. mengira jumlah keluaran, keluaran purata dan keluaran sut/marginal

ii. menunjukan hubungan antara jumlah keluaran, keluaran purata dan keluaran sut/marginal berdasarkan jadual

Minggu 32

c. Kos pengeluaran

 • Konsep kos pengeluaran
 • Kos pengeluaran jangka pendek
 • Kos tetap
 • Kos berubah

Aras I

i. menerangkan maksud kos pengeluaran

ii. mengenalpati jenis-jenis kos pengeluaran jangka pendek

Aras ii

i. menerangkan jenis-jenis kos pengeluaran jangka pendek

ii. mengira jumlah kos, kos purata dan kos sut/marginal

Aras III i. menganalisis hubungan antara kos tetap, kos berubah, jumlah kos, kos purata dan kos sut/marginal berdasarkan jadual

Minggu 33

4.2 Penawaran

a. Konsep penawaran

 • Maksud penawaran
 • Hukum penawaran
 • Jadual dan keluk penawaran

Aras I

i. menerankan maksud penawaran

ii.menyatakan tindakbalas pengeluar apabila harga berubah

Aras II

i. menerangkan hukum penawaran

ii. melangkapkan jadual penawaran individu

iii. melukis keluk penawaran individu

Aras III

i. merumus hubungan antara harga dengan kuantiti ditawarkan berdasarkan rajah

Minggu 34

b. Penentu penawaran

 • Harga barang itu
 • Harga barang lain
 • Harg faktor pengeluaran
 • Jangkaan harga masa depan
 • Tingkat teknologi
 • Cuaca
 • Matlamat pengeluar
 • Dasar kerajaan

Aras I

i. mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran

Aras II

i. Menghuraikan bagaimana harga barang itu dan faktor-faktor lain mempengaruhi penawaran

Aras III

i. membezakan antara perubahan dalam kuantiti yang ditawarkan dengan perubahan penawaran sesuatu barang berdasarkan keluk.

Cuti Nuzul Quran

(27.08.10)

Minggu 35

c. Konsep keanjalan harga penawaran

 • Maksud keanjalan harga penawaran keanjalan harga penawaran
 • Rumus pengiraan keanjalan harga penawaran
 • Jenis keanjalan harga penawaran

- anjal

- tak anjal

- anjal satu

Aras I

i. mentakrifkan keanjalan harga penawaran

Aras II

i. mengira keanjalan

ii. menrangkan tiga jenis keanjalan

iii. mentafsirkan tiga jenis pekali keanjalan

Aras III

i. membezakan ketiga-tiga jenis keanjalan dengan menggunakan rajah

Cuti Hari Kebangsaan (31.08.10)

Minggu 36

Cuti Pertengahan Penggal II (03.09.10-12.09.10)

Hari Raya Puasa (10.09.10-12.09.10)

Minggu 37

5. Pasaran

5.1 Konsep Pasaran

 • Maksud pasaran

5.2 Pasaran Barang

 • Maksud pasaran barang

a. Permintaan Pasaran

 • Maksud permintaan pasaran
 • Jadual dan keluk permintaan pasaran

Aras I

i. menerangkan maksud pasaran

Aras II

i. menerangkan maksud pasaran barang

Aras I

i. menerangkan maksud permintaan pasaran

Aras II

i. melengkapkan jadual, melukis dan menerangkan pembentukan keluk permintaan pasaran

Cuti Hari Malaysia (16.09.10)

Minggu 38

b. Penawaran Pasaran

 • Maksud penawaran pasaran
 • jadual dan keluk penawaran pasaran

c. Keseimbangan Pasaran

· Maksud keseimbangan pasaran

· Ketidakseimbangan pasaran

-lebihan permintaan

-lebihan penawaran

Aras I

i. menerangkan maksud penawaran pasaran

Aras II

i. melengkapkan jadual, melukis dan menerangkan pembentukan keluk penawaran pasaran

Aras I

i. menerangkan maksud keseimbangan pasaran

Aras II

i. melukiskan rajah keseimbangan pasaran berdasarkan jadual

i. menerangkan penentu harga dan kuantiti keseimbangan pasaran berdasarkan jadual dan rajah

Aras III

i. menganalisis keadaan ketidakseimbangan pasaran

Oktober

Minggu 39

5.3 Pasaran faktor

 • Maksud pasaran faktor
 • Maksud keseimbangan pasaran buruh

-lebihan permintaan

-lebihan penawaran

Aras I

i. menerangkan maksud pasaran faktor

ii. mengenalpasti jenis-jenis pasaran faktor

Aras II

i. melukis dan menerangkan keseimbangan pasaran buruh berdasarkan jadual yang diberi

ii. menjelaskan penentuan kadar upah dan keseimbangan pasaran buruh berdasarkan jadual dan rajah

iii. menerangkan keadaan ketidakseimbangan pasaran buruh

Minggu 40

5.4 Aliran Pusingan Pendapatan dalam Ekonomi Dua Sektor

 • Maksud Aliran Pusingan Pendapatan dalam Ekonomi Dua Sektor

Aras I

i. mengenalpasti komponen-komponen ekonomi dua sektor

ii. menerangkan maksud aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor

 • Aliran Fizikal
 • Aliran Wang

Aras II

i. melukis rajah dan menerangkan aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor

Aras III

i. menunjukkan pergantungan antara sektor isi rumah dengan sektor firma

ii. membezakan aliran fizikal dan aliran wang

Minggu 41

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN (11.10.10-29.10.10)

Minggu 42

Minggu 43

NovemberMinggu 44

Latihan Terancang

Cuti Deepavali (05.11.10)

Minggu 45

Latihan Terancang

Minggu 46

Latihan Terancang

Cuti Hari Raya Haji (17.11.10)

Friday, May 29, 2009

FIRMA SEBAGAI PENGELUAR


1 comment: